piątek, 17 stycznia 2020

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020


Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118)
tj. z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 53)

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - na dzień 17.01.2020


Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887)
tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 300)

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych - na dzień 17.01.2020


Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych
z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215)

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - na dzień 17.01.2020


Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636)
tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 645)

Ustawa o emeryturach pomostowych - na dzień 17.01.2020


Ustawa o emeryturach pomostowych
z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1656)
tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924)

Ustawa o rencie socjalnej - na dzień 17.01.2020


Ustawa o rencie socjalnej
z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1268)
tj. z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1455)

Ustawa o emeryturach kapitałowych - na dzień 17.01.2020


Ustawa o emeryturach kapitałowych
z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1507)
tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 926)

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - na dzień 17.01.2020


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1673)
tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205)

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych - na dzień 17.01.2020


Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych
z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1207)
tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 850)

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników - na dzień 17.01.2020


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz.U. 1991 Nr 7, poz. 24)
tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 299)

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych - na dzień 17.01.2020Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1252)
tj. z dnia 18 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2173)

Marginalne wykonywanie umowy zlecenia na zwolnieniu lekarskim nie wyklucza prawa do zasiłku

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 4 października 2018 r.
III UZP 5/18Wymuszenie przez zleceniodawcę po ustaniu pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego na zleceniobiorcy (wnioskodawczyni) wykonywania marginalnej umowy zlecenia w okresie orzeczonej niezdolności do takiego świadczenia, które nosiło znamiona podstępu, groźby lub wprowadzenia w błąd zleceniobiorcy nie powinno być kwalifikowane jako kontynuowanie działalności zarobkowej wykluczające prawo wnioskodawczyni do zasiłku chorobowego po ustaniu pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego za cały okres wykonywania takiej działalności zarobkowej (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). 

niedziela, 12 stycznia 2020

Faktyczna wspólność małżeńska uprawnia do renty rodzinnej


Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 7 maja 2019 r.
II UK 579/17


Pozostawanie we wspólności małżeńskiej, która stanowi przesłankę nabycia prawa do renty rodzinnej nie może być postrzegane jako następstwo jedynie formalnie zawartego związku małżeńskiego, ale również jako wspólność małżeńska wynikająca lub powiązana z rzeczywistym korzystaniem z praw i realizowaniem powinności małżeńskich, które do dnia śmierci ubezpieczonego współmałżonka kreują faktyczną wspólnotę małżeńską w jej rozmaitych wymiarach: duchowym, materialnym lub rodzinnym, a następnie - wskutek wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego (śmierci ubezpieczonego) - uruchamiają prawo ustawowo wskazanych osób bliskich do renty rodzinnej.

niedziela, 5 stycznia 2020

Sprawa o prawo do renty - wniosek o kolejnego biegłego i jego przesłanki


Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
I UK 147/18


W sprawach, w których ubezpieczony domaga się prawa do renty, konieczne jest zasięgnięcie wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny. Natomiast obowiązek dopuszczenia dowodu z kolejnego zespołu biegłych powstaje dopiero wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba, a więc gdy przeprowadzona już opinia zawiera istotne luki, jest niekompletna, bo nie odpowiada na postawione tezy dowodowe, niejasna, czyli nienależycie uzasadniona lub nieweryfikowalna, to jest gdy przedstawiona ekspertyza nie pozwala zweryfikować zawartego w niej rozumowania co do trafności wniosków końcowych.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, a termin rozpoczęcia pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 września 2019 r. (sygn. akt SK 31/16) stwierdził, że art. 129 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim – w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy został złożony przez ubezpieczonego w następstwie odmowy przyznania mu innego świadczenia, związanego z czasową niesprawnością organizmu, ze względu na ustaloną niezdolność do pracy uprawniającą do przyznania renty w trybie art. 57 ust. 1 ustawy – termin początkowy wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy określa na miesiąc, w którym złożono wniosek o jej przyznanie, a nie na miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie innego świadczenia, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP. 


Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 25 września 2019 r.
SK 31/16


Trybunał Konstytucyjny orzeka:
Art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 539, 730 i 752) w zakresie, w jakim – w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy został złożony przez ubezpieczonego w następstwie odmowy przyznania mu innego świadczenia, związanego z czasową niesprawnością organizmu, ze względu na ustaloną niezdolność do pracy uprawniającą do przyznania renty w trybie art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – termin początkowy wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy określa na miesiąc, w którym złożono wniosek o jej przyznanie, a nie na miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie innego świadczenia, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto postanawia:
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
Orzeczenie zapadło większością głosów.

Kobieta rocznik 1952 a art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychUchwała
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 28 listopada 2019 r.
III UZP 5/19


​Przepis art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie do urodzonej w 1952 r. ubezpieczonej, która od 2008 r. pobierała wcześniejszą emeryturę, warunki uprawniające do przyznania emerytury z powszechnego wieku emerytalnego spełniła w 2012 r., a wniosek o przyznanie jej prawa do emerytury z powszechnego wieku emerytalnego złożyła w 2016 r.

Studia podyplomowe, ukończenie 25 lat a prawo do renty rodzinnej


Uchwała
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 25 września 2019 r.
III UZP 6/19


Osobie, która osiągnęła 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych, przedłuża się prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).

Praca traktorzysty a praca w szczególnych warunkach


Uchwała
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
III UZP 3/19


Pracy traktorzysty w rolnictwie wykonywanej w okresie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz.U. Nr 39, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach, o którym mowa w art. 184 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).

Zasiłek macierzyński a ustanie ubezpieczenia chorobowegoUchwała
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 11 lipca 2019 r.
III UZP 2/19

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).

Skarga kasacyjna - decyzja ZUS ustalająca 0 podstawy wymiaru składekUchwała
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
III UZP 9/17

Sprawa z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającej „zerową” podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia (art. 66 ust. 1 pkt e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938), jest sprawą, w której dopuszczalność skargi kasacyjnej zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 zdanie pierwsze KPC).

Brak pobrania świadczenia a prawo do rekompensaty do kapitału


Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 4 lipca 2019 r.
III UK 341/18


Rekompensata, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.), nie przysługuje osobie, która nabyła ex lege prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), ale nie zrealizowała tego prawa wskutek niezłożenia wniosku o świadczenie.

Brak pobrania emerytury - a prawo do rekompensaty


Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 9 maja 2019 r.
III UK 119/18


Rekompensata, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, nie przysługuje ubezpieczonym, którzy po spełnieniu wszystkich ustawowych warunków nabycia możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, nie skorzystali, tj. nie zrealizowali tego uprawnienia pomimo przysługiwania nabytego ex lege prawa do wcześniejszej emerytury. Skoro rekompensata jest odszkodowaniem za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu szczególnego zatrudnienia uprawnionych, które nie jest już takim zatrudnieniem według przepisów ustawy o emeryturach pomostowych, i nie nabędą oni emerytury pomostowej, to „odszkodowawcza” rekompensata nie przysługuje za nieskorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury po spełnieniu wszystkich warunków jej przysługiwania pod rządem korzystniejszych poprzednio obowiązujących albo intertemporalnych regulacji prawnych (art. 32, art. 46 lub art. 184 ustawy o emeryturach i rentach).

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...