sobota, 10 lutego 2018

Zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej 10.02.2018

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn

z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 669)Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 [Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa: 
 1)  sposób i tryb zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej, zwanego dalej "wypadkiem"; 
 2)  sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadku; 
 3)  sposób dokumentowania wypadku; 
 4)  zgłaszanie roszczenia o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku; 
 5)  sposób prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku; 
 6)  informacje, które powinny znaleźć się w protokole powypadkowym. 

§ 2 [Zgłoszenie wypadku] 

1. Wypadek zgłasza się właściwej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", bezpośrednio w siedzibie tej jednostki albo za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Właściwą jednostką organizacyjną Kasy do przyjęcia zgłoszenia wypadku jest oddział regionalny Kasy lub placówka terenowa Kasy, w której osoba, która uległa wypadkowi, zwana dalej "poszkodowanym", jest ubezpieczona.

3. W razie zgłoszenia wypadku innej jednostce organizacyjnej Kasy, jednostka ta niezwłocznie przekazuje informację o zgłoszeniu wypadku właściwemu oddziałowi regionalnemu Kasy lub właściwej placówce terenowej Kasy.

§ 3 [Obowiązki poszkodowanego] Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności: 
 1)  zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem; 
 2)  udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem; 
 3)  wskazać świadków wypadku; 
 4)  dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia; 
 5)  udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

§ 4 [Rejestr zgłoszeń] 

1. Zgłoszenie wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy dokumentuje w rejestrze zgłoszeń wypadków.

2. Rejestr zgłoszeń wypadków zawiera: 
 1)  datę i sposób zgłoszenia wypadku; 
 2)  nazwisko i imię osoby zgłaszającej wypadek; 
 3)  datę, godzinę i miejsce wypadku; 
 4)  dane identyfikacyjne poszkodowanych w wypadku obejmujące: 
 a)  nazwisko i imię, 
 b)  adres miejsca zamieszkania; 
 5)  krótki opis okoliczności wypadku; 
 6)  nazwisko i imię pracownika Kasy rejestrującego zgłoszenie wypadku; 
 7)  inne informacje, dotyczące wypadku uznane za niezbędne. 

§ 5 [Ustalenie podlegania ubezpieczeniu] 

1. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy ustala czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.

2. Jeżeli poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku uznaje się, że jest on osobą uprawnioną do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, zwane dalej "jednorazowym odszkodowaniem", i niezwłocznie wszczyna się postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku.

3. Zgłoszenie wypadku, w którym poszkodowany jest osobą uprawnioną do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie, uznaje się za jednoznaczne ze zgłoszeniem przez poszkodowanego roszczenia o jednorazowe odszkodowania potwierdzonego zgłoszeniem wniosku.

4. Jeżeli poszkodowany, który podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku, zmarł wskutek tego wypadku, osobę zgłaszającą wypadek poucza się o konieczności zgłoszenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie przez członków rodziny poszkodowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej "ustawą", w celu ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie. 

5. Jeżeli poszkodowany nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku, nie wszczyna się postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

§ 6 [Postępowanie dowodowe] 

1. Postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku obejmuje: 
 1)  ustalenie czy zaistniała zwłoka w zgłoszeniu wypadku, a jeżeli zaistniała, ustalenie przyczyn tej zwłoki oraz określenie jaki wpływ miało opóźnienie w zgłoszeniu wypadku na możliwość ustalenia okoliczności i przyczyn tego wypadku; 
 2)  przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 
 3)  przesłuchanie świadków wypadku, których zeznania mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności tego wypadku dotyczących jego przebiegu i przyczyn; 
 4)  dokonanie oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem dla oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń, warunków wykonywania pracy oraz innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na zaistnienie wypadku; 
 5)  zasięgnięcie w razie potrzeby opinii rzeczoznawców; 
 6)  wystąpienie do innych właściwych instytucji i organów, w tym w szczególności do policji, prokuratury i sądu, prowadzących postępowanie dotyczące wypadku o udzielenie informacji w sprawie wypadku lub udostępnienie zebranej w sprawie dokumentacji; 
 7)  wystąpienie do zakładów opieki zdrowotnej o udostępnienie dokumentacji lekarskiej związanej z udzielaniem poszkodowanemu pierwszej pomocy i leczeniem poszkodowanego, która może mieć wpływ na uznanie wypadku za wypadek przy pracy rolniczej lub prawo do jednorazowego odszkodowania; 
 8)  ustalenie, czy przyczyną wypadku była wadliwość środka technicznego stosowanego przy pracy lub nieprawidłowość świadczonej usługi; 
 9)  ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy; 
 10)  ustalenie związku przyczynowo-skutkowego śmierci poszkodowanego lub nagłego zachorowania poszkodowanego z wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym; 
 11)  zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne. 

2. W uzasadnionych przypadkach odstępuje się od dokonania oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gdy ze względu na charakter zdarzenia lub możliwość zachowania śladów z powodu opóźnienia w zgłoszeniu wypadku oględziny nie dostarczą informacji o okolicznościach i przyczynach wypadku.

3. Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku można wezwać poszkodowanego do osobistego stawienia się w jednostce organizacyjnej Kasy prowadzącej postępowanie w celu udziału poszkodowanego w tym postępowaniu. 

§ 7 [Protokół powypadkowy] 

1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza się protokół powypadkowy.

2. Protokół powypadkowy powinien zawierać: 
 1)  nazwisko i imię osoby zgłaszającej wypadek; 
 2)  datę zgłoszenia wypadku; 
 3)  datę złożenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie; 
 4)  nazwisko i imię poszkodowanego; 
 5)  datę, godzinę i miejsce wypadku; 
 6)  opis okoliczności wypadku według osoby zgłaszającej i podpis zgłaszającego; 
 7)  okoliczności, przebieg i przyczyny wypadku ustalone w toku przeprowadzonego postępowania dowodowego; 
 8)  stwierdzenie, czy zachodzą okoliczności mające wpływ na utratę prawa do jednorazowego odszkodowania; 
 9)  zalecenia prewencyjne dotyczące usunięcia przyczyny wypadku w celu zmniejszenia ryzyka ponownego zaistnienia wypadku, jeżeli jest to uzasadnione; 
 10)  inne informacje dotyczące wypadku uznane za niezbędne; 
 11)  datę sporządzenia protokołu powypadkowego i podpis pracownika Kasy sporządzającego ten protokół. 

3. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się poszkodowanemu, a jeśli poszkodowany zmarł wskutek wypadku - uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie, a drugi przechowuje w aktach sprawy wraz z dokumentacją zebraną w trakcie postępowania, o którym mowa w § 6.

4. Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym o czym poucza się w tym protokole.

5. Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w świetle art. 11 ustawy.

§ 8 [Derogacja] Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej oraz zgłaszania i ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej (Dz.U. Nr 103, poz. 449). 

§ 9 [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nienależnie pobrane świadczenia - błąd

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 lutego 2017 r. II UK 699/15 W prawie ...