niedziela, 28 lutego 2016

Znaczny stopień utraty zdolności do pracy a prawo do renty


Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
I UK 387/14

Jeżeli pracownik z powodu specyfiki swojej choroby nie jest stale (każdego dnia) w jednakowym stopniu niezdolny do pracy, lecz w niektóre dni jest zdolny, a w inne dni całkowicie niezdolny do pracy, możliwe jest przyjęcie, że w znacznym stopniu utracił zdolność do pracy, gdy nie jest w stanie pracować co najmniej w połowie normy czasu pracy. 

Członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej a praca w szczególnych warunkach

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 października 2015 r.
III AUa 747/15


Skład sądu
SSA Maciej Piankowski
 Sędziowie: SSA Grażyna Czyżak (spr.)
 SSA Jerzy Andrzejewski


Sentencja
Sąd Apelacyjny w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 r. w Gdańsku sprawy W. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ł. o prawo do emerytury na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. od wyroku Sądu Okręgowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 2015 r., zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie.

Dopuszczenie dowodu z dodatkowej opinii biegłych lekarzy sądowych

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 8 października 2015 r.
I UK 447/14

W świetle art. 286 KPC, sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu z dodatkowej opinii tych samych lub innych biegłych, gdy zachodzi tego potrzeba, a więc wówczas, gdy opinia złożona do sprawy zawiera istotne braki, sprzeczności, względnie nie wyjaśnia istotnych okoliczności. 


Skład sądu
SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca)
 SSN Jolanta Frańczak 
 SSN Zbigniew Korzeniowski


Sentencja
Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o rentę rodzinną, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 8 października 2015 r., skargi kasacyjnej ubezpieczonej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 czerwca 2014 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

sobota, 27 lutego 2016

Likwidacja pracodawcy - osoby fizycznej a prawo do świadczenia przedemerytalnego

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 29 października 2015 r.
III AUa 762/15


Skład sądu
SSA Michał Bober
 Sędziowie: SSA Maria Sałańska - Szumakowicz (spr.)
 SSO del. Maria Ołtarzewska


Sentencja
Sąd Apelacyjny w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. w Gdańsku sprawy K. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o prawo do świadczenia przedemerytalnego na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2015 r., oddala apelację.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji - przesłanka przyznania dodatku pielęgnaycjnego

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 8 października 2015 r.
III AUa 650/14


Skład sądu
SSA Anna Polak (spr.)
 Sędziowie: SSA Barbara Białecka
 SSO del. Beata Górska

Sentencja
Sąd Apelacyjny w Szczecinie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Szczecinie sprawy J. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o przywrócenie dodatku pielęgnacyjnego na skutek apelacji organu rentowego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 1. zmienia zaskarżony wyrok o tyle, że przyznaje ubezpieczonej J. M. prawo do dodatku pielęgnacyjnego na okres od 1 marca 2014 r. do 30 września 2015 r.,
 2. oddala apelację w pozostałym zakresie.

Prawo do renty socjalnej - tylko po osiągnięciu pełnoletności

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 4 listopada 2015 r.
I UK 491/14


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.) prawo do renty socjalnej przysługuje osobie pełnoletniej. Ubezpieczona nie mogła nabyć prawa do renty socjalnej przed osiągnięciem pełnoletności, co wynika również z art. 100 ust. 1 i art. 129 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), które mają zastosowanie do renty socjalnej na podstawie art. 15 ustawy o rencie socjalnej. Z przepisów tych wynika, że prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1) oraz że świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń (art. 129 ust. 1). 

Ta sama jednostka chorobowa a prawo do zasiłku / nowy okres zasiłkowy

Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 19 maja 2015 r.
I UK 408/14


1. Sumowanie następujących po sobie w krótkich odstępach czasu okresów niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby służy do oddzielenia stanów przemijających od ustabilizowanych, jeżeli bowiem ten sam proces chorobowy czyni pracownika wielokrotnie niezdolnym do pracy w dość krótkich odstępach czasu, to uzasadnione jest przypuszczenie, że wpływ stanu zdrowia na zdolność do pracy nie ma charakteru czasowego (przemijającego). Rozpoczęcie biegu okresu zasiłkowego z każdą taką niezdolnością od nowa pozwalałoby na przebywanie na zasiłku bez końca, mimo że w rzeczywistości stan zdrowia kwalifikowałby pracownika do renty z tytułu niezdolności do pracy. Istotny jest tu jedynie czas trwania przerwy, która - jeżeli jest względnie długa - może wskazywać na zakończenie się procesu chorobowego, a nowa niezdolność do pracy z powodu tej samej choroby jest już traktowana jako efekt nowego procesu chorobowego. Nowy okres zasiłkowy otwiera się, gdy przerwa w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą była dłuższa od 60 dni. 
 2. Odnoszenie pojęcia „ta sama choroba” do tych samych numerów statystycznych, zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, jest mylące, gdyż nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające tym numerom statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który - choć daje różne objawy, podpadające pod różne numery statystyczne - wciąż stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu. 

Ubezpieczenie społeczne członków zarządu spółki

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 4 listopada 2015 r.
I UK 133/15

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) za pracownika w rozumieniu tej ustawy uważa się także, między innymi osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się zgodnie z Kodeksem cywilnym przepisy dotyczące zlecenia, jeśli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy. Gdyby więc członkowie zarządu zatrudnieni w spółce na podstawie umów o pracę otrzymywali wynagrodzenie za pracę w zarządzie na podstawie umów zlecenia, to z tego względu także w zakresie pracy w zarządzie należałoby ich traktować jak pracowników w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Alimenty dla byłego małżonka - podstawa przyznania renty rodzinnej

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 6 października 2015 r.
III AUa 666/15

Skład sądu
SSA Maria Sałańska - Szumakowicz
 Sędziowie: SSA Alicja Podlewska (spr.)
 SSA Maciej Piankowski


Sentencja
Sąd Apelacyjny w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. w Gdańsku sprawy M. R. z udziałem zainteresowanego S. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. o prawo do renty rodzinnej na skutek apelacji M. R. od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu- IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 stycznia 2015 r., oddala apelację.

Kontrola umowy o pracę - umowa zawarta w ciąży

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 4 listopada 2015 r.
III AUa 632/15

Organ rentowy ma kompetencje nie tylko do badania tytułu zawarcia umowy o pracę, lecz także ważności jej poszczególnych części.


Sentencja
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) T. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. z udziałem zainteresowanej B. K. o podleganie ubezpieczeniom społecznym na skutek apelacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2015 r. sygn. akt IV U 2652/14 uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 3 października 2014 r. i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania bezpośrednio temu organowi rentowemu.

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a staż do emerytury

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
II UK 250/14


Okres, za który wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, a następnie przyznano bezrobotnemu prawo do renty inwalidzkiej, nie stanowił okresu pobierania zasiłku w rozumieniu 30 ust. 1 dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) i nie może być uznany za okres składkowy, o którym stanowi art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.). 

Praca w gospodarstwie rolnym - okres składkowy przy emeryturze

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 4 listopada 2015 r.
III AUa 889/15


Skład sądu
SSA Maciej Piankowski (spr.)
 Sędziowie: SSA Lucyna Ramlo
 SSA Alicja Podlewska


Sentencja
Sąd Apelacyjny w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. w Gdańsku sprawy M. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o prawo do emerytury na skutek apelacji M. C. od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2015 r., oddala apelację.

Waloryzacja składek - wniosek złożony w czerwcu

Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 6 października 2015 r.
III UZP 9/15

 Czy użyty w art. 25a ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) zwrot: "skałdek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację, o której mowa w art. 25" oznacza, że przez ostatnią waloryzację, tzw. roczną należy rozumieć waloryzację składek przeprowadzoną w dniu 1 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym następuje wypłata emerytury, a tym samym w przypadku emerytur wypłacanych od dnia 1 czerwca (i po tym dniu) nie przeprowadza się kolejnej waloryzacji, o której mowa w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; czy też w przypadku wypłaty emerytury od dnia 1 czerwca danego roku (lub po tym dniu), "ostatnią" waloryzacją, o której mowa w art. 25, po myśli art. 25a ust. 1, jest waloryzacja dokonana 1 czerwca roku, w którym następuje wypłata emerytury, a w konsekwencji czy i w jakim zakresie należy przeprowadzać waloryzację składek w sposób określony w art. 25a ust. 2 punkty 1-4 w przypadku tych ubezpieczonych, którym emerytura wypłacana jest poczynając od dnia 1 czerwca lub po tym dniu?
 Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały. 

Zakres odpowiedzialności osób trzecich za zaległości składkowe płatnika - prezes Zarządu

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
I UK 391/14


1. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) dotyczące odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatników mają zastosowanie nie tylko - z racji wyraźnego odesłania zawartego w art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) - do zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ale także do zaległości składkowych na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych w związku z osiągnięciem przychodów

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 3 listopada 2015 r.
III UK 22/15


1. Decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia może być wydana w każdym czasie. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) nie zakreśla terminu, w jakim organ rentowy może potrącać kwoty nienależnie pobranych świadczeń. Biorąc pod uwagę ochronną funkcję instytucji przedawnienia roszczeń oraz świadomość pobierania świadczeń nienależnych, należy stwierdzić, iż ten, kto pobrał świadczenie nienależne, cały czas musi się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu. Nie ma przesłanek do stosowania przepisów przedawnienia nienależnie pobranego świadczenia. Ustalony został tylko okres przedawnienia egzekucji należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wykonalność decyzji ustalającej te należności przedawnia się po upływie 10 lat, licząc od jej uprawomocnienia.
 2. Ustawodawca w art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) nie określił kresu zwrotu świadczeń jako ostatnie 3 lata, zatem uzasadnione jest stwierdzenie, że okres 3 lat, do których ogranicza się zwrot nienależnie pobranych świadczeń nie musi przypadać bezpośrednio przed wydaniem decyzji rozliczeniowej.

Świadczenie przedemerytalne - cel i przesłanki

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 22 października 2015 r.
III AUa 385/15

Skład sądu
SSA Lucyna Ramlo (spr.)
 Sędziowie: SSA Jerzy Andrzejewski
 SSA Michał Bober

Sentencja
Sąd Apelacyjny w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Gdańsku sprawy K. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o świadczenie przedemerytalne na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 2014 r., zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego - „przyczyny dotyczące zakładu pracy”

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 9 października 2015 r.
III AUa 706/15


Skład sądu
SSA Grażyna Czyżak (spr.)
Sędziowie: SSA Bożena Grubba
SSO del. Joanna Siupka-Mróz

Sąd Apelacyjny w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r. w Gdańsku sprawy M. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o prawo do świadczenia przedemerytalnego na skutek apelacji M. M. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r., oddala apelację.

Uzasadnienie

Komunikat Prezesa ZUS - zawieszanie / zmniejszanie emerytur i rent

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. wynosi 2846,90 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. wynosi 5287,10 zł.

Komunikat Prezesa ZUS - świadczenie za deportację

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

Komunikat Prezesa ZUS - wysokość dodatku kombatanckiego

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281)

Komunikat Prezesa ZUS - kwoty przy zmniejszaniu/zawieszaniu świadczenia przedemerytalnego

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682) ogłasza się, co następuje:
1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r., ogłoszonego do celów
emerytalnych, od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 975,00 zł miesięcznie;
2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych,
od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 2729,90 zł miesięcznie;
3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 11 700,00 zł;
4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 32 758,80 zł.

Komunikat Prezesa ZUS - świadczenie pieniężne - przymusowe zatrudnienie w kopalniach (...)

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1) za 1 miesiąc – 10,46 zł;
2) za 2 miesiące – 20,82 zł;

Komunikat Prezesa ZUS - dodatek za tajne nauczanie

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 208,67 zł.

Komunikat Prezesa ZUS - kwoty najniższych świadczeń oraz dodatków

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r.:

1) kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
a) 882,56 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
b) 676,75 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

2) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
a) pielęgnacyjnego – 208,67 zł miesięcznie,
b) dla sierot zupełnych – 392,20 zł miesięcznie;

3) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a) 563,05 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 422,32 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 478,62 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Komunikat Prezesa ZUS - zawieszanie renty socjalnej

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2846,90 zł.

Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego

1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:
1)  na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;
2)  w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;
3)  z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
4)  z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...