Odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - interes publiczny - wyrok NSAWyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 lutego 2015 r.
II GSK 193/14


W sprawach o umorzenie należności z tytułu zaległych składek ubezpieczeniowych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) interes publiczny musi być szczególnie mocno akcentowany, bowiem akceptowanie stanu, w którym dopuszcza się niewywiązywanie się z obowiązku opłacania składek godzi w prawa innych opłacających składki osób i narusza nakreśloną art. 2a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy zasadę równego traktowania ubezpieczonych. Rozważenie zatem obu interesów tj. słusznego interesu strony postępowania i interesu publicznego, znaleźć powinno wyraz w uzasadnieniu decyzji, tak aby umożliwić kontrolę instancyjną, a następnie ewentualną kontrolę sądową rozstrzygnięcia opartego na uznaniu administracyjnym.


Ubezpieczenie członka zarządu spółki akcyjnej - Uchwała 7 SN - zasada prawna

III UZP 2/15 Skład 7 sędziów ZASADA PRAWNA
Data orzeczenia: 17 czerwca 2015 r.

Czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest prowadzenie tej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r.; poz. 1442 ze zm.), czy umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy)?


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r.

Służba wojskowa - praca w szczególnych warunkach najnowsze orzecznictwo SN

III UZP 4/15
Data orzeczenia: 2 lipca 2015 r.

Pytanie do SN:
Czy w sprawie o emeryturę z art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okres odbywania służby woskowej od 25 października 1971 r. do 16 października 1973 r. zalicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL (DZ.U. nr 44. poz. 220) w sytuacji, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed służbą wojskową pracował w warunkach szczególnych, natomiast po zakończeniu służby w terminie 30 dni podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie nie stanowiące pracy w warunkach szczególnych?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r.

Obliczenie kapitału początkowego - zmiany 2015 r.

Nowe zasady obliczania kapitału początkowegoNowe zasady ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem (art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej)

Dodany do ustawy emerytalnej przepis art. 174 ust. 2a przewiduje, że przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dzieckiem (np. okresy urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego) przewidziane w art. 7 pkt 5 tej ustawy, uwzględnia się po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), a nie jak dotychczas po 0,7% podstawy wymiaru.
Osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy z uwzględnieniem w/wym. okresów opieki nad dzieckiem, mogą zgłosić wniosek o ponowne jego ustalenie. W razie niezgłoszenia takiego wniosku do czasu przejścia na emeryturę (również na emeryturę częściową, emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne), ZUS z urzędu przeliczy kapitał początkowy przy obliczaniu wysokości jednego z tych świadczeń.

Zmiany w świadczeniach od 1 maja 2015 r. / nowe zasady liczenia emeryturyUstawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 552)Art. 1 W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 26:
 a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,, 5. Tablice, o których mowa w ust. 4 są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem ust. 6. ",
 b)  dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
,, 6. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3. ";

Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,60,lipiec-2015-r.html
Informacja w sprawie ustawy  z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, eliminując anachronizm posługiwania się zaświadczeniami w formie papierowej. Celem ustawy jest usprawnienie wszystkich działań związanych z procesem poświadczania czasowej niezdolności do pracy, od wystawiania zaświadczeń lekarskich, przekazywania ich do ZUS-u, doręczania płatnikowi, po dokumentowanie prawa do zasiłków czy w ogóle postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków oraz dostępu do danych o pacjencie niezbędnych do wystawienia zaświadczenia. Skutki zmian są szerokie, dotyczą zarówno ZUS-u, jak i płatników oraz ubezpieczonych.

Koniec wysokich zasiłków dla przedsiębiorczych mam - ustawa z dnia 15 maja 2015 r.

Tekst ustawy podpisany przez Prezydenta

USTAWA
z dnia 15 maja 2015 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw[1])
Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w art. 6 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)   szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;”;
2)     uchyla się art. 26;
3)     w art. 29:
a)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia zgonu matki albo porzucenia przez nią dziecka do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.”,
b)     po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: