piątek, 6 lutego 2015

Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenia społeczne

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 26 września 2012 r.
III AUa 492/12

1. Dopuszczalne jest dokonywanie przez organ ubezpieczeń społecznych kontroli i zakwestionowania wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia prawa (art. 58 KC). Autonomia stron umowy w kształtowaniu jej postanowień podlega ochronie jedynie w ramach wartości uznawanych i realizowanych przez system prawa, a strony obowiązuje nie tylko respektowanie własnego interesu jednostkowego, lecz także wzgląd na interes publiczny.
 Teza pochodzi z portalu orzeczenia.ms.gov.pl

Pozostawanie na utrzymaniu - przesłanka wypłaty świadczeń w przypadku śmierci wnioskodawcy

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Krakowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
III AUa 1439/12

Świadczenie doraźnej pomocy, a nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „ pozostawanie na utrzymaniu”. Pojęcie to bowiem ma ściśle materialne znaczenie, a miarą jego jest zapewnienie środków pieniężnych koniecznych do zaspokojenia „usprawiedliwionych potrzeb” osoby będącej na utrzymaniu. Świadczenie zwyczajowo przyjętej pomocy w postaci nawet kupowania okresowo środków czystości nie wyczerpuje pojęcia ”dostarczanie środków utrzymania”.

Śmierć wnioskodawcy - prawa rodziny

1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Data powstania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Krakowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 13 listopada 2013 r.
III AUa 581/13

W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje ogólna reguła, zgodnie z którą świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Prawo do świadczenia rentowego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, albowiem prawo do świadczenia powstaje ex lege (a nie z mocy decyzji organu rentowego) w dniu spełnienia ustawowych warunków.

Brak możliwości pobierania świadczeń z dwóch Państw Członkowskich - ten sam tytułu


Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 14 maja 2014 r.
II UK 456/13

Nie jest możliwa realizacja świadczeń z dwóch państw członkowskich UE, jeśli zostały one przyznane za jeden i ten sam okres - z tego samego tytułu.

Waloryzacja kwartalna / roczna wniosek złożony w miesiącu czerwcu cz. 3

Odmienna linia orzecznicza w sprawie waloryzacji kwartalnej składek / wniosek złożony w miesiącu czerwcu
 
Sygn. akt
III AUa 1068/12


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:


Przewodniczący:

SSA Mirosław Szwagierczak (spr.)

Waloryzacja kwartalna / roczna wniosek złożony w miesiącu czerwcu cz. 2

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Krakowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
III AUa 325/12

-     Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Art. 25a ust. 2 pkt 2, Art. 173


Skład sądu
SSA Iwona Łuka-Kliszcz (spr.)
 Sędziowie:
 SSA Feliksa Wilk
 SSA Marta Fidzińska - Juszczak


Waloryzacja kwartalna / roczna wniosek złożony w miesiącu czerwcu

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Łodzi - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 13 lutego 2013 r.
III AUa 757/12

-     www.orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis
-     Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Art. 25a

Skład sądu
Przewodniczący:
 SSA Maria Padarewska - Hajn
 Sędziowie:
 SSA Ewa Chądzyńska
 SSA Anna Szczepaniak-Cicha (spr.)


wtorek, 3 lutego 2015

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 135) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wynosiło 4139,42 zł.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP na 2015 r.

Źródło: www.zus.pl

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2015 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej* lub innych przepisów szczególnych, które:

Zasady wydawania decyzji ustalającej odpowiedzialność członków zarządu za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia

 Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. I UK 205/13


Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne, gdy odpowiedzialność ta została określona w warunkach przewidzianych w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli tylko decyzje w tym przedmiocie zostały wydane wobec wszystkich członków zarządu, choć wobec każdego z osobna. Z konstytutywnego charakteru decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie wynika, że tylko brak decyzji oznacza brak odpowiedzialności (solidarnej), więc istotne jest, by żadna z tych osób nie została pominięta i by wobec każdej decyzja została wydana. Nie jest konieczne, by była to jedna decyzja adresowana do wszystkich.

Uwolnienie od odpowiedzialności członka zarządu za zadłużenie z tytułu składek

 Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 września 2014 r. II UK 560/13


1. Wpisany do rejestru sądowego prezes (były prezes) spółki z o.o. nie może uwolnić się od subsydiarnej odpowiedzialności za jej długi składkowe (art. 116 Ordynacji podatkowej) ani zasadnie utrzymywać, że nie pełnił takiej funkcji, jeżeli nie wniósł powództwa przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników podjętej z naruszeniem zasady tajności wyboru (art. 247 § 2 w związku z art. 252 § 2 KSH), a podjęcie takiej uchwały nie miało wpływu na jego wybór i sprawowanie funkcji prezesa dłużnej spółki.
 2. Umieszczone na elektronicznych nośnikach danych (płytach cd i dvd) projekty reklamowe lub inne niematerialne prawa autorskie spółki z o.o., które nie zostały zbyte w postępowaniu egzekucyjnym ani w prawomocnie zakończonym postępowaniu upadłościowym z powodu braku zainteresowanych nimi nabywców, nie stanowią wskazania realnego mienia spółki, z którego było możliwe zaspokojenie jej długów składkowych w jakiejkolwiek, a tym bardziej w znacznej części (art. 116 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).


Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości spółki

 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 16 kwietnia 2014 r. I UZP 2/13Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości składkowe spółki nie musi zawierać wskazania, że odpowiedzialność ta jest solidarna z innymi członkami zarządu, co do których zostały wydane odrębne decyzje (art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

Odwołanie w sprawie o jednorazowe odszkodowanie - brak sprzeciwu do komisji lekarskiej a odrzucenie odwołania

W sprawach o jednorazowe odszkodowanie należy również wyczerpać obie instancje orzecznicze przed organem rentowym, w przeciwnym razie odwołanie zostanie odrzucone - ważne orzeczenie SN:
 
II UZP 3/14
Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 18 listopada 2014 r.
 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2014 r.
​ Przepis art. 477[9] § 31 k.p.c. stosuje się w sprawie o jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...