Żołnierze - wykaz chorób powstałych w związku ze służbą wojskową 27.02.2016 r.Dz.U.2003.62.567
2009.04.15              zm.        Dz.U.2009.52.425         § 1
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach
(Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003 r.)
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1)  wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)  wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby wojskowej na określonych stanowiskach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. W procesie orzekania o związku ze służbą wojskową chorób wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1 pkt 1, wykorzystuje się:
1)  dokumentację przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1976 r. w sprawie postępowania o odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 36, poz. 212);
2)  kartę badań okresowych żołnierza;
3)  dokumentację badań profilaktycznych żołnierzy i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach (instytucjach, zakładach) wojskowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;
4)  historie chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz opinię naczelnych specjalistów służby zdrowia;
5)  wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w danym środowisku służby.
2. W procesie orzekania o związku ze służbą wojskową chorób i schorzeń wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1 pkt 2, wykorzystuje się:
1)  opinię dotyczącą przebiegu służby żołnierza (wyciąg z akt personalnych);
2)  opinię służbowo-lekarską uwzględniającą historię choroby, przebieg leczenia i jego wyniki, czynniki ryzyka na stanowiskach służbowych, nałogi i aktualny stan zdolności do służby wojskowej oraz ulgi w jej pełnieniu;
3)  kartę badań okresowych żołnierza;
4)  historie chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
_______
1)   Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe (M.P. Nr 66, poz. 591), utrzymane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), w zakresie dotyczącym emerytów i rencistów wojskowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.

 Nazwa choroby

 Szczególne właściwości i warunki służby wojskowej powodujące chorobę

1

 2

 3

1

 Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć

 Służba, w której istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych

2

 Pylica płuc

 Służba, w której istnieje narażenie na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej

3

 Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)

 Służba, w której istnieje narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (alergenów); gra na instrumentach dętych

4

 Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych

 Służba, w której istnieje narażenie na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych

5

 Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych

 Służba, w której istnieje narażenie na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych

6

 Trwałe skutki odmrożeń

 Służba w warunkach działania ujemnych temperatur

7

 Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)

 Służba, w której istnieje narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje)

8

 Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy związanej z wymuszoną pozycją ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzyokręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe)

 Służba w warunkach długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej pozycji ciała lub narażających na częste powtarzające się mikrourazy albo powodujących ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie

9

 Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.
Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4

 Służba, w której istnieje narażenie na działanie długotrwałe promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe, oraz na działanie drażniących substancji chemicznych

10

 Trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu

 Służba, w której istnieje narażenie na działanie hałasu przekraczające dopuszczalne normy

11

 Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością tonacyjną głośni i trwałą dysfonią)

 Służba związana z nadmiernym długotrwałym obciążeniem narządu głosu

12

 Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy.
Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować wg lp. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego wg lp. 4, a choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) wg lp. 15

 Służba, w której występuje styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi

13

 Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:
1) nowotwory skóry;
2) nowotwory dróg moczowych;
3) nowotwory układu oddechowego.
Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4

 Służba, w której występuje:
1) długotrwała styczność z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowca oraz asfaltu;
2) długotrwała styczność z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloamina, benzydyna;
3) narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych

14

 Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania znacznych przyspieszeń

 Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażająca na nagłe zmiany ciśnienia oraz działanie znacznych przyspieszeń

15

 Choroby zakaźne i inwazyjne (choroby pasożytnicze, odzwierzęce oraz tropikalne u osób przebywających w krajach egzotycznych i inne, jak np. promienica, drożdżyca, aspergilloza), w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby

 Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem

16

 Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami

 Służba wymagająca długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub wymuszonej

17

 Ostry zespół przegrzania i jego następstwa

 Służba w warunkach działania znacznie podwyższonych temperatur

18

 Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie:
a) zaburzenia stresowe pourazowe - PTSD,
b) psychozy reaktywne,
c) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości

 Przeżycie traumatycznych wydarzeń lub sytuacji (oddziałujących krótko lub długotrwale), w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia


ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED POWOŁANIEM DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ, LECZ ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ W CZASIE TRWANIA SŁUŻBY WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB WARUNKÓW SŁUŻBY NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH

Lp.

 Nazwa choroby

 Szczególne właściwości i warunki służby wojskowej powodujące pogorszenie stanów chorobowych w czasie trwania służby

1

 2

 3

1

 Gruźlica

 Służba w warunkach trudnych, specjalnie niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.

2

 Choroba reumatyczna (ostry gościec stawowy), gościec przewlekły postępujący, zapalenie zesztywniające stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa oraz pogośćcowe zmiany narządowe

 Długotrwała służba związana z działaniem ujemnych wpływów atmosferycznych oraz z pracą fizyczną narażającą stale na urazy mechaniczne

3

 Przewlekłe schorzenia układu oddechowego i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeń

 Długotrwała służba w szkodliwych dla zdrowia warunkach ujemnego oddziaływania na ustrój wpływów atmosferycznych lub środowiska pracy

4

 Przewlekłe stany zapalne nerwów

 Długotrwała służba narażająca na ujemne wpływy atmosferyczne, oziębienie itp.

5

 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe powtarzające się nieżyty jelit lub żołądka upośledzające stan odżywiania

 Długotrwała służba w warunkach nadmiernego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i nieregularnego trybu odżywiania

6

 Przewlekłe zapalenie nerek

 Długotrwała służba w warunkach oziębienia ciała i działania wilgoci

7

 Choroba wieńcowa

 Długotrwała służba na odpowiedzialnych stanowiskach wymagająca napięcia nerwowego oraz nienormowanego czasu służby

8

 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób infekcyjnych (o etiologii wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej) oraz wsierdzia i osierdzia w przebiegu tych chorób

 Służba w warunkach długotrwałego narażenia na ujemne wpływy atmosferyczne usposabiająca do powstawania chorób infekcyjnych lub w niekorzystnych warunkach zakwaterowania

9

 Nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu w warunkach służby wojskowej i powikłania w jego przebiegu (wylewy do mózgu, wylewy podpajęczynówkowe)

 Długotrwała służba w warunkach wymagających dużego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności, nienormowanego czasu służby

10

 Organiczne zaburzenia psychiczne

 Mikrourazy i zatrucia nadprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się lub zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych

11

 Zakrzępowo-zarostowe zapalenie naczyń - choroba Bürgera

 Długotrwała służba w warunkach częstego znacznego ochłodzenia atmosferycznego

12

 Zaburzenia nerwicowe utrwalone

 Długotrwała służba w warunkach szczególnego narażenia na stres

13

 Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy pobyt w niewoli, obozie koncentracyjnym lub innym miejscu odosobnienia przez nieprzyjaciela

 Szczególne właściwości i warunki związane z pobytem w tych miejscach


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz