środa, 26 marca 2014

Uwzględnianie przy ustalaniu emerytury okresów ubezpieczenia przebytych w USA

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 14 grudnia 2010 r.
I UK 182/10

W myśl art. 7 ust. 1 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki podpisanej w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374) i obowiązującą od 1 marca 2009 r., z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, jeżeli według przepisów prawa jednej Strony warunkiem nabycia prawa do świadczeń jest zgromadzenie okresów ubezpieczenia, instytucja właściwa tej Strony uwzględnia okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z przepisami prawa drugiej Strony, chyba że takie okresy nakładają się na siebie. Ten właśnie przepis stanowi podstawę uwzględniania przy ustalaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej okresów ubezpieczenia przebytych w USA.

Ubezpieczenie społeczne cudzoziemca prowadzącego działalność pozarolnicząWyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 17 września 2009 r.
II UK 11/09


Cudzoziemiec prowadzący pozarolniczą działalność jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 6 pkt 4 i art. 5 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz 74, ze zm.), nawet gdy przebywał w Polsce na podstawie zezwolenia na czas oznaczony

Nabywanie przez emerytów wojskowych prawa do emerytury powszechnej

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
II UK 113/09

Emeryci wojskowi, którzy mieli obliczoną emeryturę z uwzględnieniem okresów cywilnego ubezpieczenia, nie mają prawa do emerytury powszechnej, mimo iż pozostałe okresy nie zwiększą już ich emerytury wojskowej ze względu na ograniczenie przyjęte w art. 14 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.). Natomiast emeryci wojskowi, którzy nie mają tak obliczonej emerytury, nie mogą być pozbawieni prawa do emerytury powszechnej.

Ustalanie prawa do emerytury i jej wysokości w wypadku istnienia ustalonego prawa do emerytury "mundurowej"


Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 22 maja 2012 r.
III UK 104/11


1. Zawarta w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) regulacja oznacza, że zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury i renty określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (a więc także emerytury, o której mowa w art. 184 tej ustawy), jak i przy obliczaniu wysokości tych świadczeń, nie uwzględnia się wymienionych w tym przepisie okresów służby, jeżeli z ich tytułu ustalono prawo do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (tj. osób wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy). Innymi słowy, jeśli żołnierz zawodowy lub funkcjonariusz jednej ze wskazanych służb ma ustalone prawo do świadczenia pieniężnego z zaopatrzenia emerytalnego z tytułu odbycia owej służby, to okresu tej służby nie można uwzględnić mu ani przy ustalaniu prawa do emerytury i renty określonych w ustawie emerytalnej, ani też przy ustalaniu wysokości któregokolwiek z tych świadczeń.

Niezaliczenie zaległego urlopu bezpłatnego do okresu składkowego


Uchwała
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 22 maja 2013 r.
III UZP 1/13

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w macierzystym zakładzie pracy w wymiarze równym liczbie nieudzielonych w czasie zatrudnienia za granicą dni wolnych od pracy, przewidziany w § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (t.j. Dz.U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 ze zm., od dnia 10 lipca 1990 r. § 10 ust. 4 tego rozporządzenia, t.j. Dz.U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259 ze zm.), nie stanowi okresu składkowego przewidzianego w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Możliwość uwzględnienia okresów opieki nad dziećmi do okresów nieskładkowych

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 maja 2013 r.
III AUa 1144/12


Rodzicom, bez względu na ilość posiadanych dzieci można zaliczyć łącznie nie więcej niż sześć lat z tytułu opieki nad dziećmi na podstawie art. 7 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
 Możliwość uwzględnienia okresów opieki nad dziećmi do okresów nieskładkowych przynależna obu małżonkom podlega weryfikacji w oparciu o kryterium temporalne.

Niewliczanie urlopu bezpłatnego do okresu pracy w szczególnych warunkach

 
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 listopada 2011 r. I UK 127/11

Urlopu bezpłatnego, udzielonego w związku ze skierowaniem do pracy za granicą, nie wlicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych wykonywanej macierzystego pracodawcy, uprawniającego do emerytury w obniżonym wieku na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...