piątek, 21 lutego 2014

Postanowienie SN z 30.10.2012 r. zasady przyznawania odsetek za opóźnienie w ustaleniu i wypłacie świadczeń

Postanowienie SN z 30.10.2012 długotrwałe postępowanie dowodowe przed sądem a odsetki

Wyrok SA Gdańsk 9.05.2013 r. roszczenie o odsetki w przypadku opóźnienia w ustaleniu prawa do świadczenia

Wyrok SN 21.06.2012 r. błąd organu przy ocenie stanu zdrowia a odsetki

Postanowienie SN z 7.05.2013 r. Urlop wychowawczy a emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach


Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 7 maja 2013 r.
II UK 7/13


Okresu urlopu wychowawczego nie wlicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.


Postanowienie SN z 21.09.2012 r. okresy pracy zagranicą a emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach


Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 21 września 2012 r.
II UK 115/12


1. Okresy wykonywania pracy za granicą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie umów o pracę zawartych bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi mogą być uznane za okresy zatrudnienia w rozumieniu art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), pod warunkiem opłacenia w Polsce składek również na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chyba że na podstawie umów o zatrudnieniu lub umów międzynarodowych pracownik został objęty ubezpieczeniem w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia lub określonych w umowach międzynarodowych.
 2. Przepis art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczy pracowników, ustawa ta zaś nie zawiera własnej definicji pojęcia "pracownik" i wobec tego jego znaczenie odczytywać należy zgodnie z treścią art. 22 KP - w tym także z uwzględnieniem jego § 1[1] i § 1[2], z których wynika, że decydujące znaczenie dla uznania istnienia stosunku pracy ma wykonywanie za wynagrodzeniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę - bez względu na nazwę umowy oraz że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu powyższych warunków wykonywania pracy. Wzajemna relacja między obowiązkiem zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia i opłacania składek ciążącym na pracodawcy (ubezpieczeniem obowiązkowym) a pracowniczym statusem ubezpieczonego występuje jedynie w prawie ubezpieczeń społecznych. Zależność ta nie może być przenoszona na przepisy Kodeksu pracy. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu pracy, które mają decydujące znaczenie przy kwalifikowaniu pracy jako wykonywanej w szczególnych warunkach, dobrowolny charakter ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Wyrok SN z 25.01.2005 r. członek rolniczej spółdzielni a prawo do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Wyrok SN z 25.04.2012 r. Zatrudnienie w rolniczej spółdzielni produkcyjnej a prawo do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Wyrok

Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

I UK 384/11


Zatrudnienie członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej w tej spółdzielni wynika ze stosunku członkostwa, a nie ze spółdzielczej umowy o pracę. Choć niektóre prawa i obowiązki związane z wykonywaniem pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej mogą być podobne lub identyczne, jak wynikające z zatrudnienia pracowniczego, to z woli ustawodawcy członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie może świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę. 

środa, 19 lutego 2014

Doborowolność podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających rentę rodzinną i równolegle prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Wyrok SN z 14.03.2013 r. - nieważność umowy o pracę a podleganie ubezpieczeniom społecznym

Postanowienie SN z 7.11.2013 - Praca nakładcza a podleganie ubezpieczeniom społecznym

Wyrok SN z 14.11.2013 r. Przesłanki nabycia świadczenia rehabilitacyjnego


niedziela, 16 lutego 2014

Wyrok SN z dnia 10.10.2013 r. - kwalifikacja umowy jako umowy o dzieło lub umowy zlecenia dla potrzeb ubezpieczenia społecznego

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 października 2013 r. II UK 235/13

Umowa o dzieło to umowa o określony rezultat pracy i umiejętności ludzkich (art. 627 KC), niezbędne jest zatem, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu, z góry określonego, mającego samoistny byt oraz obiektywnie osiągalnego i pewnego. Wykonanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności), bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie, jest cechą charakterystyczną tak dla umów zlecenia (gdy chodzi o czynności prawne - art. 734 § 1 KC), jak i dla umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami (gdy chodzi o czynności faktyczne - art. 750 KC). W odróżnieniu od umowy o dzieło, przyjmujący zamówienie w umowie zlecenia (umowie o świadczenie usług) nie bierze więc na siebie ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy oparta jest na zasadzie starannego działania (art. 355 § 1 KC), podczas gdy odpowiedzialność strony przyjmującej zamówienie w umowie o dzieło niewątpliwie jest odpowiedzialnością za rezultat.

Wyrok SN z 20.03.2013 r. - niezdolność do wykonywania pracy dotychczasowej warunkiem nabycia prawa do renty

Wyrok SN z 5.04.2013 r. - niezdolność do pracy a prawo do renty

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 kwietnia 2013 r. I UK 565/12

1. Przeciwwskazanie w odniesieniu do pracy w charakterze zawodowego kierowcy samo przez się nie uzasadnia wniosku o niezdolności do pracy jako przesłance prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w sytuacji, gdy ubezpieczony zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji jest zdolny do innej pracy i to pracy zgodnej z wyuczonym i wykonywanym zawodem (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)).
2. Ustalenie zachowanej zdolności do pracy (określenie stopnia utraty zdolności do pracy) uwzględniać musi możliwość wykonywania porównywalnych pod względem poziomu posiadanych kwalifikacji określonych rodzajów prac ze względu na ich cechy wspólne, umożliwiające wykorzystanie dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności oraz prac, które ubezpieczony może wykonywać po przekwalifikowaniu zawodowym, o ile jest ono możliwe i konieczne, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Orzecznictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych - gdzie szukać ?

Ciekawe orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i nie tylko odnajdziecie Państwo na stronie "Portal orzeczeń sądów powszechnych".

Link poniżej:

Wyrok SN z dnia 16.10.2013 r. zaliczanie służby wojskowej do pracy w szczególnych warunkach

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 16 października 2013 r. II UZP 6/2013

Czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.) zalicza się – na warunkach wynikających z tego przepisu – do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego z 11.02.2014 r. - ocena czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy

Wyrok SN  z dnia 11 lutego 2014 r. I UZP 4/13

​ 1. Czy w postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 lub 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r.nr 167 poz. 1322 ze zm.), sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy?
2. Czy pracodawca jest zainteresowanym w postępowaniu o przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z wypadkiem przy pracy?
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r. :

Wyjaśnienia ZUS do ustawy o wypłacie emerytur zawieszonych od dnia 1.10.2011 r.

Wypłata zawieszonych emerytur

Z dniem 19 lutego 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169). Do dnia wejścia w życie ustawy Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mają podstaw prawnych do wydawania decyzji w sprawach, które reguluje ustawa. Oznacza to, że przed 19 lutego br. ZUS nie może załatwić wniosków o wypłatę zawieszonej emerytury. Decyzje w tych sprawach będą wydawane po tej dacie.
Jakie regulacje zawiera ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r.?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Polecam rejestrację i korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:


PUE udostępnia Państwu on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Przykłady spraw, które można samodzielnie załatwić przez PUE:

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2014 r.

Informacje o wysokości składek obowiązujących w roku 2014 r. znajdziecie Państwo na stronie: 

Składki ZUS


ZUS - formularze do pobrania, wnioski, druki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej udostępnia wnioski i druki, którymi należy się posługiwać w postępowaniu:

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083


Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...