czwartek, 25 lipca 2013

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 10.02.2018


Art. 84

1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego, z uwzględnieniem ust. 11. 2. Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:

1)  świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania; 

2)  świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia. 

3. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, a w pozostałych przypadkach - za okres dłuższy niż ostatnie 3 lata. 

4. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia, zwane dalej ,,należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń'', podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z zastrzeżeniem ust. 8c. 

4a. Nienależnie pobrane świadczenia mogą być zabezpieczane hipoteką przymusową i ustawowym prawem zastawu, z wyjątkiem przypadku, gdy podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń. Przepisy art. 26 i 27 stosuje się odpowiednio. 

5. Przepisów ust. 2-4 i 8 nie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne określające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń stanowią inaczej. 

6. Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot. 

7. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Przepisy art. 24 ust. 5-5c stosuje się odpowiednio. 

7a. W przypadku osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie. 

8. Zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli: 

1)  zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub

2)  kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8a. Od kwot nienależnie pobranych świadczeń, które rozłożono na raty albo których termin płatności odroczono, nie nalicza się odsetek, począwszy od dnia wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. 

8b. Rozłożenie na raty kwot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń albo odroczenie terminu ich płatności następuje w formie umowy. 

8c. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. 

8d. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń. 

8e. Jeżeli wpłata na poczet należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń nie pokrywa w całości tych należności, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na pokrycie w całości kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, a pozostałą część zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty nienależnie pobranych świadczeń oraz kwoty odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota nienależnie pobranych świadczeń do kwoty odsetek. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się także do pieniężnych świadczeń innych niż z ubezpieczeń społecznych, wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów. 

10. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do świadczeń wypłaconych bezpośrednio przez pracodawcę. 

11. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający te świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlegają zwrotowi bez odsetek. 

1 komentarz:

 1. 7. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Przepisy art. 24 ust. 5-5c stosuje się odpowiednio.

  Pytanie: w jakim czasie od chwili o powziętej informacji w zakresie nienależnie pobranego np zasiłku chorobowego ZUS ma wydać decyzję o zwrocie? Kiedy ZUS fizycznie (jest) będzie w posiadaniu takiej informacji? Mam na myśli czasoprzekrój. Ma przecież wszystkie dokumenty dotyczące każdego ubezpieczonego? Bo to, że świadczenie ulega przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności jest jasne, ale brak informacji ile ZUS ma czasu na "dowiadywanie się" o fakcie nienależnie pobranego zasiłku chorobowego (będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów)?
  Kiedy już ZUS wydaje decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, to już naliczy tak wysokie odsetki, że tylko usiąść i płakać.

  Czy w ZUS-ie nie widzą wcześniej tych nienależnych świadczeń, a może pracują społecznie i dopiero z odsetek otrzymują wynagrodzenie? Wtedy zrozumiałym jest fakt udawania, że nie widzi się pewnych nieścisłości.

  Grzebią się w tych zasiłkach chorobowych wypłaconych przed kilkunastoma laty i szukają dziury w całym.
  Były lata 90-te, ludzie kleili etaty z połówek, by stworzyć godziwe warunki utrzymania rodziny.

  Kiedy człowiek był chory, to często bywało, że poszedł na L-4 w jednym zakładzie pracy (najczęściej w tym w którym miał mniejszy wymiar zatrudnienia), a do drugiego szedł, bo często bał się zwolnienia z pracy. Ledwie stał na nogach, ale szedł do pracy. Po latach ZUS mówi, że nienależnie pobrał zasiłek chorobowy, bo u drugiego pracodawcy świadczył pracę i nakazuje zwrot zasiłku chorobowego i nalicza temu człowiekowi odsetki prawie trzykrotnie wyższe od wypłaconego zasiłku.

  ZUS jest bardzo operatywny, ale czy teraz emerytowi wystarczy na zwrot tego świadczenia i ogromnych odsetek? Jeżeli ZUS już ustalił, że świadczenie się nie należało, to zgadzam się, że należy je zwrócić, ale krwiopijcze odsetki, to lekka przesada, bo ZUS był w posiadaniu dokumentów o pracowniku. Należało to uczynić w latach 90-tych, kiedy powstało zobowiązanie wobec ZUS.

  Gdzie w tym wszystkim jest człowiek?

  A może pójdą dalej i potrącą to nienależnie pobrane świadczenie (zasiłek chorobowy wraz z naliczonymi odsetkami)z zasiłku pogrzebowego?

  Jest to innowacyjny pomysł, może ktoś go kupi w ZUS-ie?

  Proszę, może ktoś z Państwa zna odpowiedz na pytanie postawione w trzecim zdaniu tego komentarza?

  Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS - na dzień 17.01.2020

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) tj. z dnia 22 li...